UTSATT: Norsk nettverkskonferanse 2020

UTSATT: Norsk nettverkskonferanse 2020

Mellomkirkelig råd, Kirkerådet og de kirkelige dialogsentrene inviterer til nasjonalt nettverksmøte for dialog. Alle bispedømmer er invitert til å delta med minst to deltagere på møtet, som er en oppfølging av Kirkemøtesak 15/16: Religionsmøte og dialog. 

Møtet følger opp vedtaket hvor Kirkerådet og bispedømmene skal arbeide for flere dialogsentre i bispedømmene og at dette skal «… skje i et landsdekkende nettverk i samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale partnere.» (KM 15/16)

Arbeid med dialog er ikke nytt i Den norske kirke. Likevel kan arbeidet med dialog fremdeles kalles et spennende nybrottsarbeid i kirken. Hva betyr det for kirkens arbeid når tros- og livssynsmangfoldet kommer stadig tettere på kirkens arbeid: gjennom kirkelige handlinger, i barne- og ungdomsarbeidet og i kirkens kontakt med samfunnet rundt seg? Dialogen skaper spennende muligheter for nye perspektiver og samtaler om misjon, diakoni og ritualer, og nye samarbeidsformer og nye samarbeidspartnere. Om å være med på å skape trygge og gode lokalmiljøer for alle. 

Dialog skaper nye møteplasser både i kirken og i møte med andre tros- og livssynssamfunn lokalt, regionalt og nasjonalt. Dialogarbeidet har også vist seg å være en arena for kontakt og samarbeid med lokale og regionale myndigheter, partnere innenfor skole og helseinstitusjoner, sivilsamfunnet og andre partnere i samfunnet.

Kirkerådet har invitert minst to fra hvert bispedømme til møtet, en kontaktperson for dialogarbeidet på bispedømmekontoret og en som arbeider med dialog fra lokalt arbeid i bispedømmet. I de bispedømmer som har kirkelig dialogarbeid eller annet etablert dialogarbeid er det naturlig at ansatte her deltar.

Powered by Cornerstone